ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ทำเนียบผู้บริหาร  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ลำดับที่ ปี พ.ศ. รายนาม ตำแหน่ง
 ๒๕๑๐ - ๒๕๑๔   นายเงิน  รัตนจันท  อาจารย์ใหญ่ 
 ๒๕๑๔ - ๒๕๑๕   นายวิเชียร  ชูประยูร  รก.อาจารย์ใหญ่ 
 ๒๕๑๕ - ๒๕๑๖   นายมงคล  สุวรรณพงศ์   อาจารย์ใหญ่
 ๒๕๑๖ - ๒๕๑๙   นายล้วน  วรนุช   อาจารย์ใหญ่
   ๒๕๑๙ - ๒๕๒๗   นายล้วน  วรนุช  ผู้อำนวยการ
 ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐   นายวิลาศ  วีระสุโข  ผู้อำนวยการ
 ๒๕๓๐ - ๒๕๓๕   นายวิเชียร  ชูประยูร  ผู้อำนวยการ
 ๒๕๓๕ - ๒๕๓๘   นายพิน  ศรีอาจ  ผู้อำนวยการ
 ๒๕๓๙ - ๒๕๔๖   นายนิกร  จันทระ  ผู้อำนวยการ
๒๕๔๖๒๕๖๑  ดร.ชัยรัตน์  หลายวัชระกุล  ผู้อำนวยการ
๑๐  ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการ
๑๐   ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน  นายธวัช  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการ