คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นายดำรงค์ สงค์ประเสริฐ
ประธานกรรมการ

แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู
กรรมการ

นายกิจจา สวรรค์สมบัติ
กรรมการ

พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี
กรรมการ

นายคมสันต์ วงศ์วิเชียร
กรรมการ

นางวิชาดา ทวีพานิชย์
กรรมการ

นายสุเมษ เทียนไพบูลย์
กรรมการ

นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์
กรรมการ

นายเสกสิทธิ์ เตียวศิริชัยสกุล
กรรมการ

นายกรชัย งามเหลือ
กรรมการ

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล
กรรมการ