วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
“จัดการศึกษาร่วมกับชุมชนอย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก บนพื้นฐานของความเป็นไทย”

พันธกิจ (Mission)
๑. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสู่สากล
๒. สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้และวิถีชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทย
๓. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ส่งเสริมความร่วมมือจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน

เป้าประสงค์ (Objectives)
๑. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและพลโลกที่ดี
๒. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรมและทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ
๔. โรงเรียนมีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิบาล และมีกลไกการขับเคลื่อนการศึกษาสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
๕. ภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา