รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา