ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์

ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์ หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1) ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (Talented Program: TP)

2) ห้องเรียนพัฒนาความสามารถทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Science Math Enrichment Program: SMEP)

3) ห้องเรียนนานาชาติ (International Program: IP)

 

1.ให้ผู้ปกครองนักเรียนมอบตัวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์ URL : www.schoolptk.com/ptkadmission/

2.โรงเรียนจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนมอบตัวได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

3.ผู้ปกครองและนักเรียนกรอกข้อมูล และแนบหลักฐานตามที่ระบบกำหนดให้ครบถ้วน

4.เอกสารใบมอบตัวและเอกสารประกอบที่ผู้ปกครองได้รับในวันรายงานตัว ให้นักเรียนนำส่งโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียน ที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

ช่องทางการชำระเงิน
1.
โมบายแบงค์กิ้ง/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
2. 
ตู้เอทีเอ็ม

 

1. ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก/ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จำนวน 700 บาท

โดยชำระเงินมาที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เลขบัญชี 413-0-49868-1

 

2. ค่าบำรุงการศึกษาตามหลักสูตรของนักเรียน หลักสูตร TP 3,850 บาท SMEP 5,850 บาท IP 45,350 บาท

 โดยชำระเงินมาที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เลขบัญชี 413-6-01612-3

 

เอกสารที่ใช้ในการมอบตัว

1. ปพ.1 (ด้านหน้า)

2. ปพ.1 (ด้านหลัง)

3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา (กรณีคัดทะเบียนบ้านแยก)  


5. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา (กรณีคัดทะเบียนบ้านแยก)

6. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)

7. สูติบัตรของนักเรียน (กรณีไม่มีหลักฐานในข้อ 4. - 6.)

ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองถ่ายเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวและเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับแล้ว แล้วถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น 

 เพื่อแนบไฟล์และอัพโหลดเข้าระบบ

 

หมายเหตุ ให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานระบบมอบตัวออนไลน์ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

คู่มือการใช้งานระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์

คู่มือการใช้งานระบบมอบตัวออนไลน์ สำหรับเจ้าหน้าที่

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน ระบบมอบตัวนักเรียนออนไลน์