สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 กำหนดจัดให้มีการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ “ปาริชาติ เกมส์ ครั้งที่ 9”
ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2559
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย