ระเบียบและกติกาการแข่งขันว่าด้วย การจัดการแข่งขันกรีฑา
กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดหนองคายและจังหวัดบึงกาฬ
“ปาริชาติ เกมส์ ครั้งที่ ๙” ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร