ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564