กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศเปิดการฝึกวิชาทหาร

พิธีปฐมนิเทศเปิดการฝึกวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ฝึกโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย