ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

ลงทะเบียนเรียนซ้ำ

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/ptk-reenroll

คู่มือการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำ (กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา จบไม่พร้อมรุ่น)