ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

1. นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
2. 
นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
3. นักเรียนสมัครเงื่อนไขพิเศษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 (ยื่นเอกสารที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร อาคาร 3 ห้อง 315, 311)

 

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน พ..2564

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ URL :  www.schoolptk.com/freshy

โรงเรียนจะเปิดระบบให้สมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 . วันที่ 24 เมษายน พ..2564 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 ของวันที่ 28 เมษายน พ..2564

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

2. การสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

     2.1. นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        1. 
กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนา
        3. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหน้า)
        4. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหลัง)
        5. 
ถ้าผู้สมัครแนบหลักฐานการสมัครในข้อ 2–4 ไม่ครบโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร

     2.2 
นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

        1. กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนา
        3. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหน้า)
        4. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหลัง)
        5. 
ถ้าผู้สมัครแนบหลักฐานการสมัครในข้อ 2–4 ไม่ครบโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร

 

 

3.รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร

4.ชำระเงินค่าระเบียบการและค่าจัดสอบคัดเลือก
        4.1.
ช่องทางการชำระเงิน

           1. โมบายแบงค์กิ้ง/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
           2. 
ตู้เอทีเอ็ม

      ค่าระเบียบการและค่าจัดสอบคัดเลือก จำนวนเงิน 250 บาท โดยชำระเงินมาที่บัญชี 

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เลขบัญชี 413-6-01612-3

หมายเหตุ ให้นักเรียนถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น เพื่อแนบไฟล์และอัพโหลดเข้าระบบรับสมัคร

 

         วีดีโอสอนวิธีการสมัครเรียนออนไลน์ 
     สมัครเรียนออนไลน์ทำอย่างไร ?