ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

1. นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
2. 
นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
3. 
นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม พ..2563

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ URL :  www.schoolptk.com/freshy

โรงเรียนจะเปิดระบบให้สมัครได้ ตั้งแต่เวลา 09.00 . วันที่ 3 พฤษภาคม พ.. 2563 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 . ของวันที่ 12 พฤษภาคม พ.. 2563

 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

2. การสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

     2.1. นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        1. 
กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริง
        3. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหน้า)
        4. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหลัง)
        5. 
ถ้าผู้สมัครแนบหลักฐานการสมัครในข้อ 2–4 ไม่ครบโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร

     2.2
นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

        1. 
กรอกใบสมัคร ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริง
        3. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหน้า)
        4. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหลัง)
        5.
รูปถ่ายผลคะแนน O-NET
        6. 
ถ้าผู้สมัครแนบหลักฐานการสมัครในข้อ 2–5 ไม่ครบโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร 

     2.3 นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ห้องเรียน (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

        1.
กรอกใบสมัครนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ตามแบบฟอร์มของโรงเรียน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่าย ปพ.1 ด้านหน้า
        3. 
รูปถ่าย ปพ.1 ด้านหลัง
        4. 
รูปถ่ายเกียรติบัตรรับรองความสามารถพิเศษ
        5.
รูปถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านที่รับรองสำเนาถูกต้อง
        6.
รูปถ่ายหลักฐานหรือเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขพิเศษ ข้อ 2.2 – 2.5
           (
ตามประกาศ การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ)
           2.2. 
นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียนซึ่ง มีเงื่อนไขและ ข้อตกลงร่วมกันมาก่อน มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
                 
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
           2.3 
นักเรียนที่เป็นผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
           2.4 
นักเรียนผู้เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องดูแลสงเคราะห์เป็นพิเศษและอยู่ ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
           2.5 
นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 

 

3.รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร

4.ชำระเงินค่าระเบียบการและค่าจัดสอบคัดเลือก

        4.1.
ช่องทางการชำระเงิน

           1. โมบายแบงค์กิ้ง/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
           2.
ตู้เอทีเอ็ม

      ค่าระเบียบการและค่าจัดสอบคัดเลือก จำนวนเงิน 250 บาท โดยชำระเงินมาที่บัญชี ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เลขบัญชี 413-6-01612-3

หมายเหตุ ให้นักเรียนถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น เพื่อแนบไฟล์และอัพโหลดเข้าระบบรับสมัคร

 

         ให้นักเรียนศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง

 

        คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 

 

    LINE : PTK's-Freshy63

 

 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์