กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายธีระพล หาริกัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. พลศึกษา
นายชนินทร์ หาธร
ค.บ. (พลศึกษา)น.ส.รัชนี จินตะเวช
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ พลศึกษา


น.ส.ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์
ศษ.บ. (พลศึกษา)นายวีรศักดิ์ สุทธิประภา
ศษ.บ. พลศึกษานายไพฑูรย์ บัวแพง
ศษ.บ. (พลศึกษา)บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา