กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       
นายวีรศักดิ์ สุทธิประภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.บ. พลศึกษา
นายไพฑูรย์ บัวแพง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (พลศึกษา)
นายวิชัย ทองสีสุขใส
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานทะเบียนและวัดผล
กศ.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นายคำเขียน บรรเทาผู้ช่วย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานภูมิสถาปัตย์ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป  
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

        
นายชนินทร์ หาธร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานกีฬาและนันทนาการ
ค.บ. (พลศึกษา)
น.ส.ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์
ศษ.บ. (พลศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์
ค.บ. (พลศึกษา) 
 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา