กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       

นายวีรศักดิ์ สุทธิประภา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.บ. พลศึกษา
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน๗

นายไพฑูรย์ บัวแพง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (พลศึกษา)
นายธีระพล  หาริกัน
ค.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายวิชัย ทองสีสุขใส
กศ.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

        
นายคำเขียน บรรเทาผู้ช่วย 
ค.บ. (พลศึกษา)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นายชนินทร์ หาธร
ค.บ. (พลศึกษา)
น.ส.ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์
ศษ.บ. (พลศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์
ค.บ. (พลศึกษา)  

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา