กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       
นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ
หน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 
น.ส.วราภรณ์ ศรีมุล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
น.ส.ชุติมันต์ ยาวะระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.ส.ปรียาพรรณ สืบแวง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
       
 น.ส.ชญานี โนนคู่เขตโขง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางอาภาณี โคตะดี
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน) 
นายสุรพจน์ สมบูรณ์สิน
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
นางวรวรรณ ไชยวงศ์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
       
 น.ส.เต็มดวง ราชโหดี
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
น.ส.ธนพร สุวรรณรินทร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.กิ่งแก้ว มะนะสิม
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผล) 
       
 นางอโนทัย บุตรสีทัด
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 นายชาตรี ทองอันตัง
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 นางสุเนตรา พงษ์เสรี
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางอุทิศรา แสนมาโนช
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
       
นางเพ็ญศรี พุทธา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นางปราณี ปัทมสนธิ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.ปวีณา ศรีโคตรจันทร์
MTCSOL (ภาษาจีน)
น.ส.ศศิวิมล คงดี
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
       
น.ส.อิสรี รักไทย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
น.ส.สุทธิมา สมคิด
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางประดับพร จันปัดชา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
นางตุลย์พร นาครทรรพ
ศศ.บ. (เยอรมัน)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
       
 น.ส.อภิญญา น้อยสุวรรณ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 นายเอกชัย สุขขวด
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
นายนันทพงษ์ สุขทวี
ศศ.บ. (ภาษาสเปน) 
นายรัชพงศ์ พิลาคุณ
ศษ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น),
ศ.บ. (แนะแนว) 
       
น.ส.เบญจพร ผลผดุง
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.สุวรรณา พลทะอินทร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
น.ส.กฤติกรณ์ โพธ์ิกลาง
ศศ.บ. (เยอรมัน)
น.ส.กนกพร เสติ
ศษ.บ. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)
       
น.ส.กอแก้ว ทิปมะณี
ศศ.บ. (ภาษาสเปน)
นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ. (แนะแนว),
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
น.ส.อัญชลี คร่องก่ำ
ศศ.บ. (ภาษาเวียดนาม)
นายกิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
       
น.ส.สุนิสา บุตรกัณหา
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
นายพงษ์ศิริ ประสมสิน
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ