กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 
นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   
น.ส.วราภรณ์ ศรีมูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
กศ.ม .เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา 
น.ส.ธนพร สุวรรณรินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
น.ส.กิ่งแก้ว มะนะสิม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นางวรวรรณ ไชยวงศ์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
       
 นางอุทิศรา แสนมาโนช
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ศษ.บ.ภาษาไทย
น.ส.เต็มดวง ราชโหดี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 นางผ่องศรี ชุมพล
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 นางเพ็ญศรี พุทธา
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางอโนทัย บุตรสีทัด
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
        
 น.ส.อภิญญา น้อยสุวรรณ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
นางสุเนตรา พงษ์เสรี
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นางปราณี ปัทมสนธ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นายชาตรี ทองอันตัง
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.ปวีณา ศรีโคตรจันทร
ศษ.บ. (ภาษาจีน) 
         
 น.ส.อิสรี รักไทย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
 น.ส.สุกัญญา ดงเจริญ
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.หลักสูตรและการสอน 
 น.ส.ศศิวิมล คงดี
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.สุทธิมา สมคิด
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
         
         

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ