กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  น.ส.จุฬารัตน์ แสงอรุณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.วราภรณ์ ศรีมูล
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
กศ.ม .เทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา 
น.ส.ธนพร สุวรรณรินทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
น.ส.กิ่งแก้ว มะนะสิม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นางวรวรรณ ไชยวงศ์
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
         
 นางอุทิศรา แสนมาโนช
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) ศษ.บ.ภาษาไทย
นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 
 นางผ่องศรี ชุมพล
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
 นางเพ็ญศรี พุทธา
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางอโนทัย บุตรสีทัด
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
       
 น.ส.เต็มดวง ราชโหดี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสุเนตรา พงษ์เสรี
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นางปราณี ปัทมสนธ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นายชาตรี ทองอันตัง
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.ปวีณา ศรีโคตรจันทร
ศษ.บ. (ภาษาจีน) 
         
 นางราตรี เทพนีรมิตร
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
 น.ส.สุกัญญา ดงเจริญ
คบ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.ณัฐชนก เนาวรังษี
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.หลักสูตรและการสอน 
 น.ส.ศศิวิมล คงดี
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
น.ส.สุทธิมา สมคิด
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
         
 นางเยาวภรณ์ หรูจิตวิวัฒน์
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.อิสรี รักไทย
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 
 น.ส.อภิญญา น้อยสุวรรณ
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
Mrs. Ladda Buparat   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ