กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       
 นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
วท.ม.(การสอนเคมี)
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายกฤษฎา แก่นท้าว
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
นายกฤษฎา โสมดำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา), วท.บ. ชีววิทยา, กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
น.ส.พวงชมพู อยู่งาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. (ชีววิทยา) 
       
 นางวิไลรัตน์ ประทุมชาติ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
นางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
นายศรีธร มูลมณี
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
ศษ.บ. ฟิสิกส์ 
นางกัลยาณี มงคลรัฐ
กศ.บ (เคมี) 
       
 นางเอมอร แก้วมะโน
ป.กศ.สูง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
นางพิศมัย เทพาพิน
กศ.บ. (ชีววิทยา) 
 นางสุปราณี ภูมิพื้น
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางวชิราภรณ์ หลายวัชระกุล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       
 นางชฎาเพชร ชงัดเวช
กศ.บ. (ชีววิทยา)
นางวันเพ็ญ คำผิว
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 นายพูลศิลป์ บุญลาด
ศษ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ค.บ. เคมี
นายสานิต จงรักษ์
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
       
 นายยุทธการ พลพิลา
ค.บ. (ฟิสิกส์)
 นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
น.ส.อนงค์นารถ กิจสามารถ
วท.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายวรสิต คำจันทร์
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
       
 นางกุลธิดา ไชยยงค์
วท.บ. ชีววิทยา
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางวนิชา ราชคำ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
นางอัญชลี ทิพยสุทธิ์
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
ค.บ. ชีววิทยา 
นายจตุพร นามบุปผา
วท.บ. (เคมี)
ค.ม.การบริหารการศึกษา 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์