กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

       

 นางนิตยา เริงสุขเกษม 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นายอนุชิต พรมภักดิ์ 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 

นายกฤษฎา โสมดำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา), วท.บ. ชีววิทยา, กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. (ชีววิทยา) 
       
 นางวิไลรัตน์ ประทุมชาติ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
นางอุไรวรรณ เจริญวัฒนะตระกูล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
นายศรีธร มูลมณี
วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
ศษ.บ. ฟิสิกส์ 
นางกัลยาณี มงคลรัฐ
กศ.บ (เคมี) 
       
 นางเอมอร แก้วมะโน
ป.กศ.สูง (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
นายกฤษฎา แก่นท้าว 
ค.บ.วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) 
 นางสุปราณี ภูมิพื้น
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางวชิราภรณ์ หลายวัชระกุล
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
       
 นางพรทิพพา อัคชาติ 
กศ.บ. (ฟิสิกษ์)
นางวันเพ็ญ คำผิว
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
 นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล 
วท.ม.(การสอนเคมี)
คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายสานิต จงรักษ์
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
       
 นายยุทธการ พลพิลา
ค.บ. (ฟิสิกส์)
 นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์)
น.ส.อนงค์นารถ กิจสามารถ
วท.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายวรสิต คำจันทร์
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
       
 นางกุลธิดา ไชยยงค์
วท.บ. ชีววิทยา
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางวนิชา ราชคำ
ศษ.บ. วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
นางอัญชลี ทิพยสุทธิ์
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
ค.บ. ชีววิทยา 
นายจตุพร นามบุปผา
วท.บ. (เคมี)
ค.ม.การบริหารการศึกษา 
       

 นางสาวบัวหลวง สัจจะ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)

นายอภิชาติ มีพรหม
ค.บ. (เคมี) 
นายธัฐวัตร ขอดคำ
ค.บ. (เคมี) 
นางสาวขิตติญา ไชยสิทธิ์
ค.บ. (ฟิสิกส์)  
       

 นางสาวนิสา ภูอืด
ศษ.บ. (ชีววิทยา)

นายจักรี แก้วน้ำคำ
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
นายธัฐวัตร ขอดคำ
ค.บ. (เคมี) 
นางสาววรรณกานต์ สิงหเสรี
ค.บ. (เคมี)  
       

 นางสาวสุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์
วท.บ. (เคมี)
ศบ.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นายชีวิน พูลสวัสดิ์
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นางสาวณัฐยา ดอนเกิด

นางสาวสุมลรัตน์ แทนโสภา
ค.บ. (เคมี)  
 

 นางสาวศิริลาวัณย์ บุรมรา
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
วท.ม. (ชีววิทยาสำหรับครู)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์