กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

          
นางนิตยา เริงสุขเกษม
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
น.ส.พวงชมพู อยู่งาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ค.บ.(ชีววิทยา)
ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
นายกฤษฎา โสมดำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ วท.บ.(ชีววิทยา) 
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นายอนุชิต พรมภักดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ค.บ.(วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์) ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
           
นางอุไรวรรณ เจรญิวัฒนะตระกลู
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานจัดการเรียนรู้
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานโครงการพิเศษ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (การสอนเคมี)
นายศรีธร มูลมณี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานผลิตสื่อการเรียน ศษ.บ. (ฟิสิกส์) วท.ม. (การสอนฟิสิกส์)
นายกฤษฎา แก่นท้าว
ค.บ. (วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
           
 นางเขมจิรา ประทุมชาติ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางสุปราณี ภูมิพื้น
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นางวันเพ็ญ คำผิว
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นายสานิต จงรักษ์
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
           
 นายยุทธการ พลพิลา
ค.บ. (ฟิสิกส์)
นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)
น.ส.อนงค์นารถ กิจสามารถ
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นายวรสิต คำจันทร์
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
          
 นางกุลธิดา ไชยยงค์
วท.บ. (ชีววิทยา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางวนิชา ราชคำ
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)
คษ.ม. (คณิตศาสตร์)
นางอัญชลี ทิพยสุทธ์ิ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา)
นายจตุพร นามบุปผา
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
          
น.ส.ลภัสชวัล วิจิตรพรวงศ์
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
น.ส.ศิริลาวัณย์ บุรมรา
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
วท.ม. (ชีววิทยาสำหรับครู)
น.ส.นิสา ภูอืด
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายชีวิน พูลสวัสดิ์
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
          
นายจักรี แก้วน้ำคำ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.วรรณกานต์ สิงหเสรี
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.บัวหลวง สัจจะ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
นายอภิชาติ มีพรหม
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
          
นายธัญวัตร ขอดคำ
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.จิตติญา ไชยสิทธ์ิ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 น.ส.สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์
วท.บ. (เคมี)
ศบ.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
น.ส.สุมลรัตน์ แทนโสภา
ค.บ.เคมี
          
น.ส.ณัฐยา ดอนเกิด
ค.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
นายก้องวิทย์ อุตกะ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์))
นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
น.ส.มัสยา คำใบ
วท.บ. (ชีววิทยา)
ป. วิชาชีพครู

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์