กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)ค.บ. (ดนตรีสากล)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. ดนตรีไทย
นางสิริภา แก้วสำราญ
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป์)
ค.บ.ภาษาไทย
นายอภิชาต ฐานะ 
ค.บ. (ดนตรีสากล) 
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายวราวุธ นวลคำสิงห์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
น.ส.รังสิมา วันศิล 
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา)
     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ