กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)

นายวราวุฒิ นวลคำสิงห์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายวิทยา สินทรัพย์
ศศ.บ. (ดนตรี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. ดนตรีไทย 
 
 นายอภิชาต ฐานะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางสิริภา  แก้วสำราญ
ค.บ.(ภาษาไทย)
น.ส.รังสิมา วันศิล
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
นายณัฐวุฒิ ชัยคำ
ค.บ. (ทัศนศิลป์) 
 นายอนุชา ยางขันธ์
ค.บ. (ทัศนศิลป์)
 
         
นายวีรยุทธ  เกษร
ค.บ. (ทัศนศิลป์)
       

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ