กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)
ค.บ. (ดนตรีสากล)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายวิทยา สินทรัพย์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
งานความปลอดภัย
ศศ.บ. (ดนตรี)
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. ดนตรีไทย
นางสิริภา แก้วสำราญ
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป์)
ค.บ.ภาษาไทย
 นายอภิชาต ฐานะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
น.ส.รังสิมา วันศิล
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
นายณัฐวุฒิ ชัยคำ
ค.บ. (ทัศนศิลป์) 
นายวราวุฒิ นวลคำสิงห์
ค.บ. (นาฏศิลป์) 
นายอนุชา ยางขันธ์
ค.บ. (ทัศนศิลป์)

 นายวีรยุทธ เกษร
ค.บ. (ทัศนศิลป์)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ