กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. ดนตรีไทย
นายอภิชาต ฐานะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. (ดนตรีสากล)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นางสิริภา แก้วสำราญ
ป.กศ.สูง (นาฏศิลป์)
ค.บ.ภาษาไทย
นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ