กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       
นางเกษร กิจประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางสาวอาภัสร สมบุศย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
 นางชนานุต อุ่นมะดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
     
นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ
. (ภาษาไทย)
กศ.ม.การวิจัยการศึกษา
นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่ม
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางเจนกานท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม)
นางพัชรินทร์ อัตถาชน
ค.บ. (ภาษาไทย)
       
นายสมโภช บรรณารักษ์
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางสาวชฎาพร เคนคำ
ค.บ. (ภาษาไทย)
นางสาวพัชรินทร์ ต้ังรัตนไพศาล
ค.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
นางสาวกัลยา จันทะวิสัย
ค.บ. (ภาษาไทย) 
     
นางสาวศรัญญา ชูศรีโสม
ค.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 นายมงคล  ศรีภาแลว 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง
ค.บ. (ภาษาไทย) 
 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย