กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       
 นางชนานุต อุ่นมะดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. ภาษาไทย ค.ม.หลักสูตรและการสอน
น.ส.ปิยะลักษณ์ อินหล่ม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
กศ.บ. ภาษาไทย 
นางเจนกานท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร สส.ม.สังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม ศษ.บ.ภาษาไทย   นางจิรวรรณ ตึงตระกูล
ศษ.บ. ภาษาไทย
       
 นางพัชรินทร์ อัตถาชน
ค.บ. ภาษาไทย
นางสายพิณ บำรุงศิลป์
ค.บ. ภาษาไทย 
น.ส.สุจิตรา วัฒนสุข
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
นางสุวลักษณ์ เตียวศิริชัยสกุล
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
       
 นางเกษร กิจประเสริฐ
ค.บ. ภาษาไทย
 น.ส.อาภัสร สมบุศย์
ค.บ. ภาษาไทย
   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย