ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

  

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ 
รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

   

นายคม ราชคํา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา), ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

   

นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
ค.บ. (คณิตศาสตร์), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)

นายคำเขียน  บรรเทา
(รักษาการ) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ค.บ. (พลศึกษา), ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ทำเนียบผู้บริหาร