กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 นายธนกฤต ช่วยแสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา) ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางสุจินตนา สืบแวง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ.ภาษาไทย 
ว่าที่.ร.ต.หยก ชัยเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางเพ็ญแข อยู่ศิริ
ค.บ (คหกรรมศาสตร์) 


 นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพ
ปวส. (คหกรรมทั่วไป),
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
นายคณิต โคตะดี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
นายมานพ ลาราช
ป.กศ.สูง (อุตสาหกรรม)
ค.บ. ภาษาไทย 
 นางปัตมา แก้วมณีทิชา
บธ.บ. (การบัญชี)
น.ส.สุพรรณิกา อินทริง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางศรุตยา รัตนติสร้อย
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
น.ส.ธิดาวรรณ กุลโฮง
ศษ..บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
 นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นายสายัณห์ อินทมาตย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 นางประครอง สอนกุลภักดี
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี