กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางประครอง สอนกุลภักดี  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นายสายัณห์ อินทมาตย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
คม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
นายปริญญา อันภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 


นางศรุตยา รัตนติสร้อย 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
 นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นายธนกฤต ช่วยแสง  
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นายมานพ ลาราช
ป.กศ.สูง (อุตสาหกรรม)
ค.บ. ภาษาไทย 
น.ส.สุพรรณิกา อินทริง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
น.ส.ธิดาวรรณ กุลโฮง
ศษ..บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรง
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
น.ส.วริศฐา โกสิลา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
   
นายนนทชัย พิมพิสนท์
ศษ.บ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   
 นาณัฐพล กันพล 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ
ศศบ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
นางสาวสุพัตรา มูลศรี
บช.บ. (การบัญชี) 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี