กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางประครอง สอนกุลภักดี  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางศรุตยา รัตนติสร้อย 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 

นายมานพ ลาราช
ป.กศ.สูง (อุตสาหกรรม)
ค.บ. ภาษาไทย 

น.ส.สุพรรณิกา อินทริง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
นายธนกฤต ช่วยแสง  
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
น.ส.ธิดาวรรณ กุลโฮง
ศษ..บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
 
นายสายัณห์ อินทมาตย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
คม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรง
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
น.ส.วริศฐา โกสิลา
ค.บ. (คอมพิวเตอร์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นายปริญญา อันภักดี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
   
นายนนทชัย พิมพิสนท์
ศษ.บ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)   
 นาณัฐพล กันพล 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ
ศศบ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
นางสาวสุพัตรา มูลศรี
บช.บ. (การบัญชี) 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี