กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางประครอง สอนกุลภักดี  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางศรุตยา รัตนติสร้อย 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา  
ว่าที่.ร.ต.หยก ชัยเจริญ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ ทางคอมพิวเตอร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางเพ็ญแข อยู่ศิริ
ค.บ (คหกรรมศาสตร์) 


 นางสุดรักษ์ ศรีสุภาพ
ปวส. (คหกรรมทั่วไป),
ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)
นางกิ่งแก้ว พิทักษ์วาปี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว 
นายคณิต โคตะดี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ 
นายมานพ ลาราช
ป.กศ.สูง (อุตสาหกรรม)
ค.บ. ภาษาไทย 
 นางปัตมา แก้วมณีทิชา
บธ.บ. (การบัญชี)
น.ส.สุพรรณิกา อินทริง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางสุจินตนา สืบแวง  
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค.บ.ภาษาไทย 
นายธนกฤต ช่วยแสง  
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 
 นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นายสายัณห์ อินทมาตย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
น.ส.ธิดาวรรณ กุลโฮง
ศษ..บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรง
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

 นายปริญญา อันภักดี
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 

นายนนทชัย พิมพิสนท์
ศษ.บ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
 นาณัฐพล กันพล
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
 นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ
ศศบ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี