กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นายวีระชัย เจริญวัฒนตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. คณิตศาสตร์
น.ส.มนัสนันท์ ธีสุระ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
นายเกษมสาส์น เทียมกัน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
(วท.บ. คณิตศาสตร์) 
นายศุภกิจ พุทธา
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท 
 น..ส.พิริยาภรณ์ กัติยบุตร
ศศม. (การสอนคณิตศาสตร์)
วศ.บ. อุตสาหการ
นายสุพัฒน์ แสนมาโนช
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
กศ.บ.คณิตศาสตร์ 
น.ส.อุบล สกุลคู
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
นางนิลุบล ลิ้มมณี
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ.คณิตศาสตร์ 
 นายชัยวัฒน์ เคณาภูมิ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
นายไพศาล พงษ์เสรี
ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
 น.ส.กุลชลี พนาลิกุล
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
น.ส.กัลยาณี จันทระ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์) 
 นางปรียาภรณ์ เคณาภูมิ
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
 นางนงลักษณ์ สกุลทอง
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
 นางศรีสว่าง เกษสัญชัย
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
นายกิตติ บุญปรุง
กศบ. (คณิตศาสตร์) 
       
       

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์