กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 นายวีระชัย เจริญวัฒนตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
กศ.บ. คณิตศาสตร์
น.ส.สายสุณี สุทธิจักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและคณิตศาสตร์ )
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
น.ส.ยุวรรณดา พรหมนิวาส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์)
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
นางทิภาพร บุตรโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานนโยบายและแผนงาน
วท.บ (สถิติประยุกต์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 น.ส.มนัสนันท์ ธีสุระ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายเกษมสาส์น เทียมกัน
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นายศุภกิจ พุทธา
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.พิริยาภรณ์ กัติยบุตร
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศศม. (การสอนคณิตศาสตร์)
 นางนิลุบล ลิ้มมณี
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
 นางศรีสว่าง เกษสัญชัย
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 นายกิตติ บุญปรุง
กศบ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 นางอุณโลม แก้วก่า
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 นายธีรยุทธ ไพจิตรโยธี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.หทัยรัตน์ นาราษฎร์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายยุทธพงศ์ มนัสทิพารมณ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายอรรถพล ปลัดพรหม
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
 น.ส.เสาวลักษณ์ เชิดทอง
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.ขวัญฤทัย จอมจันทร์
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายเอนก เกษสัญชัย
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
นายวิศิษฎ์ ทองสี
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
 น.ส.เวณิกา ใชซอกแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์
นายจักรกฤช ทาแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางจรรยา นิลเกตุ
วท.บ.คณิตศาสตร์
นายสุภสิทธ์ิ กัญญาเขียว
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์