ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

     
 นางกุสุมา วงษ์สวรรค์
ค.บ. (การแนะแนวการศึกษา)
นางประกอบจิตร เจริญกุล
 บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป)

น.ส.นิภา เกตุตรง
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป)
 ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน