ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 

 
   นางกุสุมา วงษ์สวรรค์
ค.บ. การแนะแนวการศึกษา
 
 นางละอองดาว บุญจันทร์
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้)
ค.บ. นาฏศิลป์
นางประกอบจิตร เจริญกุล
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
น.ส.นิภา เกตุตรง
คม. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ การจัดการทั่วไป 
   
น.ส.ปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม.ครุศาสตร์บัณฑิต การบริหารการศึกษา
   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน