กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ค.บ. สังคมศึกษา
 นายเจษฏา เขียนจูม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)

นางนาถวดี เนาวรังษี
ศศ.บ. (สังคมศึกษา) 
นางเสาวณีย์ จินดาวงค์
ค.บ. (สังคมศึกษา)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท 
 น.ส.สนธยาพร โลหะปาน
ค.บ. (สังคมศึกษา)
 
 นางเอี่ยมกมล อุณาพรหม
กศ.ม. (ประวัติศาสตร์)
ค.บ. สังคมศึกษา
นางคมคาย นิยะนุช
ศษ.บ. (สังคมศึกษา) 
นางสาววริศฐา โกสิลา
(ศษ.ม.หลักสูตรและการสอน) 
นางสาวศุภสร ไขขำ
(คบ.สังคมศึกษา) 
 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม