ข้อมูลโรงเรียน

พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน

พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน

ประกอบด้วย หลวงพ่อปทุมเทพเนรมิต หลวงพ่อประสิทธิ์สุขโข และหลวงพ่อพุทโธอภิบาล

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศมีพระพุทธรูป ประจำสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้เคารพสักการะ นำหลักพุทธธรรมไปประพฤติปฏิบัติ ในชีวิตประจำวันเป็นแรงจูงใจด้านการเรียนการสอนที่จะปลูกฝังค ่านิยมและวัฒนธรรมอันดีงาม ของชาติ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และกรมสามัญศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน นำโดยนายวิลาศ วีระสุโขผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ไปขอรับบริจาคพระพุทธรูปจากพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์) วัดหินหมากเป้ง อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคายในวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘ หลวงปู่เทสก์มีจิตเมตตาได้บริจาค พระพุทธรูป ให้กับโรงเรียนจำนวน ๓ องค์ หน้าตักกว้างประมาณองค์ละ ๓๐ นิ้ว หลวงปู่เทสก์ เล่าว่าพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้มีผู้นำมาถวายท่าน โดยผู้นำมาถวายนั้น นุ่งขาวห่มขาวจำนวน ๙ คน ไม่ทราบตำบล ที่อยู่ของพวกเขา พวกเขาได้แจ้งแก่หลวงปู่เทสก์ ว่า “พระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ ขออย่าให้แยกกัน เพราะเป็นพระพุทธรูปที่จะคุ้มครองป้องกันผองภัยให้กับประชาชนแถบชายแดน และประเทศไทยส่วนจะนำไปประดิษฐานที่ใดนั้นแล้วแต่หลวงปู่เถิด” แล้วพวกเขาเหล่านั้นก็ลากลับไป หลวงปู่เทสก์ก็ได้บอกแก่คณะครู - อาจารย์ที่ไปรับพระว่า “โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเหมาะสม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง ๓ องค์นี้ เพราะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและเป็นศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดหนองคาย” เมื่อคณะผู้บริหารโรงเรียนฯ ขอให้หลวงปู่ประทานนามประจำพระพุทธรูป หลวงปู่ ให้คณะผู้บริหารฯ ไปขอนามพระพุทธรูปจากพระธรรมไตรโลกาจารย์เจ้าคณะภาคเจ้าของท้องที่ ที่พระพุทธรูปจะประดิษฐานที่วัดศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พระธรรมไตรโลกาจารย์ได้ให้นาม พระรูปว่า หลวงพ่อปทุมเทพเนรมิต หลวงพ่อประสิทธิ์สุขโข และหลวงพ่อพุทโธอภิบาล ตามลำดับ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน พระพุทธรูป ประจำโรงเรียน