กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 

นางประครอง สอนกุลภักดี  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศ.ม. หลักสูตรและการสอน
นางสาวสรชา ศรีสุวรรณ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศศบ. บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
คศ.บ. คหกรรมศาสตร์
นางสาววริศฐา โกสิลา 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์) 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ