กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
นายเอนก เกษสัญชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
ศษ.บ.คณิตศาสตร์
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
น.ส.พิริยาภรณ์ กัติยบุตร
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
ศศม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
นางทิพสุคนธ์  วะจีประศรี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ 
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ม. (การวิจัยและการศึกษา) 
น.ส.ยุวรรณดา พรหมนิวาส
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไปและคณิตศาสตร์)
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
  
นายเกษมสาส์น เทียมกัน
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
 นางศรีสว่าง เกษสัญชัย
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางทิภาพร บุตรโคตร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานนโยบายและแผนงาน
วท.บ (สถิติประยุกต์)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
นายศุภกิจ พุทธา
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 
นางอุณโลม แก้วก่า
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.มนัสนันท์ ธีสุระ
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.หทัยรัตน์ นาราษฎร์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
นายกิตติ บุญปรุง
กศบ. (คณิตศาสตร์)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 
 นายยุทธพงศ์ มนัสทิพารมณ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ค.อ.ม.คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นายธีรยุทธ ไพจิตรโยธี
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 นายอรรถพล ปลัดพรหม
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
และคอมพิวเตอร์ศึกษา 
น.ส.ขวัญฤทัย จอมจันทร์
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
 
น.ส.เสาวลักษณ์ เชิดทอง
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.สายสุณี สุทธิจักษ์
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ท่ัวไปและคณิตศาสตร์ )
ค.ม.การศึกษาคณิตศาสตร์
นางพิศมัย  ศรีภูธร
วท.บ.คณิตศาสตร์ 
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
นายวิศิษฎ์ ทองสี
ค.บ.คณิตศาสตร์ 
นายสุภสิทธ์ิ กัญญาเขียว
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
 น.ส.เวณิกา ใชจอกแก้ว
ค.บ.คณิตศาสตร์
นางจรรยา นิลเกตุ
วท.บ.คณิตศาสตร์
น.ส.เยาวภา  สาครเจริญ
วท.บ.คณิตศาสตร์ 
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  
   
นางสาวณัฐณิชา  เจริญรักษ์
กศ.บ.การสอนคณิตศาสตร์ 
ศษ.ม.การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวภัทรา ชัยเนตร
ค.บ. คณิตศาสตร์
   

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์