กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

       
นางเกษร กิจประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางสาวอาภัสร สมบุศย์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
ค.บ. (ภาษาไทย)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
นางสาววิลาสินี  นามเสนาะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ 
กศ.บ. (ภาษาไทย) 
นางเจนกานท์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ ในกระบวนการยุติธรรม)
      
นายมงคล  ศรีภาแลว 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 นางชนานุต อุ่นมะดี
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
นางสาวสุธีธิดา บรรณารักษ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ
. (ภาษาไทย)
กศ.ม.การวิจัยการศึกษา
นายสมโภช บรรณารักษ์
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
            
 นางสุภาพร  บุญตาระวะ นางสาวปิยะลักษณ์ อินหล่ม
กศ.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นางรัชฎา  ประกายพฤกษ์ 
ค.บ.ภาษาไทย 
 นางสาวชฎาพร เคนคำ
ค.บ. (ภาษาไทย)
            
 นางสาวพัชรินทร์  สมร่าง
ค.บ. (ภาษาไทย) 
 นางสาวพัชรินทร์ ต้ังรัตนไพศาล
ค.บ. (ภาษาไทย)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
 นางสาวมลฤดี ขจีวรกุล
ศษ.บ. (ภาษาไทย)
นางสาวอมรรัตน์  เจริญศิลป์ 
ศศบ. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ค.ม. หลักสูตรและการเรียนการสอน 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย