ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ปีการศึกษา 2565


1. 
นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
2. 
นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
3. 
นักเรียนสมัครเงื่อนไขพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 สมัครที่โรงเรียน ห้อง 315

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ URL : http://www.schoolptk.com/freshy

นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนจะเปิดระบบให้สมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 . วันที่ 9 มีนาคม ..2565 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 ของวันที่ 10 มีนาคม ..2565

 

นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนจะเปิดระบบให้สมัครได้ ตั้งแต่เวลา 8.30 วันที่ 9 มีนาคม ..2565 และสิ้นสุดเวลา เวลา 16.30 ของวันที่ 13 มีนาคม ..2565
 

ขั้นตอนการรับสมัคร

1. ให้นักเรียนลงทะเบียนเพื่อขอเข้าใช้งานระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์

2. การสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

     2.1. นักเรียนความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

        1. 
กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนา
        3. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหน้า)
        4. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหลัง)
        5. ใบรับรองความประพฤติ
        6. 
ถ้าผู้สมัครแนบหลักฐานการสมัครในข้อ 2–5 ไม่ครบโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร
            (กรณีไม่มี ปพ.1 ให้ใช้ ปพ.6 และ ปพ.7 ในการสมัคร)


     2.2 
นักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

        1. 
กรอกข้อมูลในระบบรับสมัคร พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
        2. 
รูปถ่ายทะเบียนบ้านฉบับจริงหรือสำเนา
        3. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหน้า)
        4. 
รูปถ่าย ปพ. 1 ฉบับจริง (ด้านหลัง)

        5. ใบรับรองความประพฤติ
        6. 
ถ้าผู้สมัครแนบหลักฐานการสมัครในข้อ 2–5 ไม่ครบโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับสมัคร

             (กรณีไม่มี ปพ.1 ให้ใช้ ปพ.6 และ ปพ.7 ในการสมัคร)

 

3.รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกรอกข้อมูลและคุณสมบัติของผู้สมัคร

4.ชำระเงินค่าระเบียบการและค่าจัดสอบคัดเลือก
        4.1.
ช่องทางการชำระเงิน

           1. โมบายแบงค์กิ้ง/อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง 
           2. 
ตู้เอทีเอ็ม

      ค่าระเบียบการและค่าจัดสอบคัดเลือก จำนวนเงิน 250 บาท โดยชำระเงินมาที่บัญชี 

ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เลขบัญชี 413-6-01612-3

หมายเหตุ ให้นักเรียนถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครเป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น เพื่อแนบไฟล์และอัพโหลดเข้าระบบรับสมัคร

คู่มือการใช้งานระบบรับสมัครนักเรียน

 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์