กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายอัชฌา จันทร์สุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา 
ศศ.บ. ดนตรีสากล
นายวราวุฒิ นวลคำสิงห์
ค.บ. (นาฏศิลป์)
น.ส.รวีวรรณ คงสวัสดิ์ 
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
กศ.บ. ดนตรีไทย 
ายอภิชาต ฐานะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นายณัฐธนวรรธน์ บุญจันทร์
ค.บ. ศิลปกรรมศึกษา (ศิลปศึกษา)
   
 น.ส.รังสิมา วันศิล
ศษ.บ. (ศิลปศึกษา) 
นายณัฐวุฒิ ชัยคำ
ค.บ. (ทัศนศิลป์) 
 นายอนุชา ยางขันธ์
ค.บ. (ทัศนศิลป์)
นายวีรยุทธ  เกษร
ค.บ. (ทัศนศิลป์)

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ