กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

          
นางตุลย์พร นาครทรรพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ. (เยอรมัน)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
 
น.ส.ปรียาพรรณ สืบแวง
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.กอแก้ว ทิปมะณี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ. (ภาษาสเปน)
นางอัญธิญา  ทองอ่อน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
        
 นายกิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ศศ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
นางธิดาวรรณ เดิมศรีภูมิ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
นายสุรพจน์ สมบูรณ์สิน
ศษ.บ. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
นางเพ็ญศรี พุทธา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
           
นางปราณี ปัทมสนธิ์
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์ 
ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)   
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
 น.ส.กนกพร เสติ
ศษ.บ. (การสอนภาษาญี่ปุ่น)
นางประดับพร จันปัดชา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
         
 น.ส.วราภรณ์ ศรีมุล
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
น.ส.กฤติกรณ์ โพธ์ิกลาง
ศศ.บ. (เยอรมัน)
น.ส.กิ่งแก้ว มะนะสิม
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผล)  
น.ส.ชุติมันต์ ยาวะระ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
ค.ม. (การบริหารการศึกษา) 
          
 น.ส.ธนพร สุวรรณรินทร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.เบญจพร ผลผดุง
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
น.ส.ปวีณา ศรีโคตรจันทร์
MTCSOL (ภาษาจีน)
นางสาวพนิดา  หนูเพลา
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
        
น.ส.อิสรี รักไทย
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
น.ส.สุทธิมา สมคิด
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
นางเสาวภา สุขเฉลิมชัย
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), ศศ.บ. (แนะแนว),
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น), กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ) 
  น.ส.ศศิวิมล คงดี
ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
        
 น.ส.อภิญญา น้อยสุวรรณ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
 นายเอกชัย สุขขวด
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี)
นายนันทพงษ์ สุขทวี
ศศ.บ. (ภาษาสเปน) 
นายรัชพงศ์ พิลาคุณ
ศษ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น),
ศ.บ. (แนะแนว) 
          
 น.ส.สุนิสา บุตรกัณหา
ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) 
น.ส.สุวรรณา พลทะอินทร์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ),
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
นายพงษ์ศิริ ประสมสิน
ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) 
 น.ส.อัญชลี คร่องก่ำ
ศศ.บ. (ภาษาเวียดนาม)
            
นายระวี  ดีแป้น   
ค.บ. ภาษาอังกฤษ 
กศ.ม.การบริหารการศึกษา
นางสาวเมธาชา  วาดเสนะ 
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาววรรษิษฐา  รักธง
ศศ.บ.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
 นายอภิสิทธิ์  วงศ์ราษี
(การสอนภาษาอังกฤษ)
       
       

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ