กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

       

นายธีระพล  หาริกัน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
ค.บ.(พลศึกษา)
กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)

นายจิรทีปต์  บุตตะราช 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศษ.บ.(พลศึกษา)
นายวีรศักดิ์ สุทธิประภา
ศษ.บ. พลศึกษา
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)

นายไพฑูรย์ บัวแพง
ศศ.บ. (พลศึกษา)

     
น.ส.ภัทร์ธีรา ปลื้มจิตต์
ศษ.บ. (พลศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายตรีเนตร์ ชัยสมทิพย์
ค.บ. (พลศึกษา)  
 นายคมสันต์ คลังสำโรง
ศษ.บ (พลศึกษา)
 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา