หลักสูตรโรงเรียน

หลักสูตร  โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
  หลักสูตร
  1. สู่มาตรฐานสากล (World Class Program)
  2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Talented Program)
  4. นักเรียนที่มีความสามาถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program)
  5. นานาชาติ (International Program)

    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร พุทธศักราช 2557 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
   หลักสูตร
  1. สู่มาตรฐานสากล (World Class Program)
  2. ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Talented Program) 
  3. นักเรียนที่มีความสามาถพิเศษเฉพาะด้าน (Gifted Program)
  4. นานาชาติ (International Program)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน หลักสูตรโรงเรียน