กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายกรกฎ ธรรมโหร
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นางสาวศุภสร ไขขำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
นางสาวสาวิตรี แสงศิลา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นางเพ็ญสวัสดิ์ ฝ่ายชาวนา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
นายเจษฏา เขียนจูม
ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 นางเสาวณีย์ จินดาวงค์
ค.บ. (สังคมศึกษา)
กำลังศึกษาต่อปริญญาโท
นายศักดิ์ณรงค์ วงษ์สว่าง
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
นายสิทธิศักดิ์ ทำนานอก
พธ.บ. (รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง) 
นายสิริวิวัฒน์ โชติกุลศิริปัญญา
กศ.บ. (สังคมศึกษา)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นางสาวสุพัตรา แจ่มใสดี
ค.บ. (สังคมศึกษา) 
นางสาวรสริน รุ่งกิจธนาสาร
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นางสาวนิระออง แก้วจันดา
พธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
นางสาวฐิติชล มงคลศรี
กศ.บ. (สังคมศึกษา) 
นายอลงกต หาระคุณ
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นายอิทธิพล สิงห์เสนา
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
       
น.ส.นิลาวัลย์ บุณประคม
ค.บ. (สังคมศึกษา)
นางสาวปณิดา ฉายา 
ค.บ. (สังคมศึกษา)
     

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม