สัญลักษณ์โรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ชื่อ : โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
ตราโรงเรียน : เทพพนมประทับบนดอกบัวบาน
อักษรย่อ : ป.ท.ค.
ที่ตั้ง : ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ๔๓๐๐๐
การก่อตั้ง : ๔ พฤษภาคม ๒๕๑๐
หมายเลขโทรศัพท์ : ๐-๔๒๔๑-๑๒๐๓
หมายเลขโทรสาร : ๐-๔๒๔๑-๒๔๘๕
เว็บไซต์ : www.schoolptk.ac.th
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พื้นที่ : ๔๑ ไร่ ๓ งาน ๔๔ ตารางวา
ปรัชญาโรงเรียน : นตฺถิ ปญฺา สมาอาภา
ไม่มีแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญา (No Light Like Wisdom)
ความหมาย : ผู้มีปัญญาคือผู้มีความรู้คิด ย่อมรู้แจ้งเห็นกระจ่างยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ
คำขวัญโรงเรียน : มารยาทดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย เป็นหัวใจของปทุมเทพวิทยาคาร
สีธงประจำโรงเรียน : ชมพู - น้ำเงิน
ความหมาย : ชมพู หมายถึง ความรักใคร่ปรองดอง สมัครสมานสามัคคี สุภาพ อ่อนน้อม
น้ำเงิน หมายถึง ความหนักแน่น เข้มแข็ง มานะ อดทน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน สัญลักษณ์โรงเรียน