กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

         
นางนิตยาภรณ์ ศรีภาแลว
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
นายจักรี แก้วน้ำคำ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.พวงชมพู อยู่งาน
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ค.บ.(ชีววิทยา)
ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
นายปริญญา อันภักดี
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ค.ม. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
   
นายนนทชัย พิมพิสนท์
ศษ.บ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)    
  น.ส.สุธาสินี เหลืองกิจไพบูลย์
วท.บ. (เคมี)
ศบ.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
นางนิตยา เริงสุขเกษม
 คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
นายยุทธการ พลพิลา
ค.บ. (ฟิสิกส์)
              
นางเขมจิรา ประทุมชาติ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นายสานิต จงรักษ์
ค.บ. (ฟิสิกส์)  
 นางสุภาพร ฐิติธนานนท์
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป) 
นางนงค์เยาว์ ธนาฤกษ์มงคล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน งานโครงการพิเศษ ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
วท.ม. (การสอนเคมี)
       
 นายกฤษฎา โสมดำ
วท.บ.(ชีววิทยา) 
กศ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
นางอัญชลี ทิพยสุทธ์ิ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ท่ัวไป)
วท.ม. (ชีววิทยาศึกษา) 
นายอนุชิต พรมภักดิ์
 ค.บ.(วิทยาศาสตร์,ฟิสิกส์)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
นายกฤษฎา แก่นท้าว
ค.บ. (วิทยาศาสตร์, ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
              
นายจตุพร นามบุปผา
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
น.ส.ศิริลาวัณย์ บุรมรา
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์)
วท.ม. (ชีววิทยาสำหรับครู)
น.ส.อนงค์นารถ กิจสามารถ
วท.บ. (เคมี)
ค.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
นายวรสิต คำจันทร์
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
       
 นางกุลธิดา ไชยยงค์
วท.บ. (ชีววิทยา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.มัสยา คำใบ
วท.บ. (ชีววิทยา)
ป. วิชาชีพครู
น.ส.นิสา ภูอืด
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.ลภัสชวัล วิจิตรพรวงศ์
ศษ.บ. (ชีววิทยา)
ค.ม. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
         
น.ส.ณัฐยา ดอนเกิด
ค.บ. (ฟิสิกส์)
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
นายธัญวัตร ขอดคำ
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
นายชีวิน พูลสวัสดิ์
ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.วรรณกานต์ สิงหเสรี
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
           
น.ส.บัวหลวง สัจจะ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต)
นายอภิชาติ มีพรหม
ค.บ. (เคมี)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
น.ส.สุมลรัตน์ แทนโสภา
ค.บ.เคมี
น.ส.จิตติญา ไชยสิทธ์ิ
ค.บ. (ฟิสิกส์)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท
     
 นายก้องวิทย์ อุตกะ
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์))
นายชุมพร  ดอนชวนชม
วท.บ. (เคมี) 
ป. วิชาชีพครู
 นายสุวิชา  ชาพิทักษ์
ศษ.ม. (การสอนเคมี) 
นางรุ่งทิพย์ วงค์ภูมี 
ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
กศ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา
          
นางชลธิชา  นามวงษ์
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นายธนกฤต ช่วยแสง  
ศษ.ม. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา  
น.ส.สุพรรณิกา อินทริง
ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท   
นางนิตยา  ปานมีศรี
       
นายสายัณห์ อินทมาตย์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
คม.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
น.ส.ธิดาวรรณ กุลโฮง
ศษ..บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 
นางสาวทิพย์วาณี เที่ยงตรง
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี