ฝ่ายสนับสนุนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการสอน

        
นางอารยา ขันทอง   
ค.อ.ม. (คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ), 
ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
นางสาวนิภา เกตุตรง 
ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป)   
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)

นางละอองดาว บุญจันทร์ 
ค.บ.(นาฏศิลป์), 
ศษ.ม.(การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)

นายเทวากร  ต่างโอฐ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ฝ่ายสนับสนุนการสอน