ข้อมูลโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นายดำรงค์ สงค์ประเสริฐ

แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู

นายกิจจา สวรรค์สมบัติ

พ.ต.อ.สมชาย สงวนศักดิ์ภักดี

นายคมสันต์ วงศ์วิเชียร

นางวิชาดา ทวีพานิชย์

นายสุเมษ เทียนไพบูลย์

นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์

นายเสกสิทธิ์ เตียวศิริชัยสกุล

นายกรชัย งามเหลือ

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล

คุณพูนผล คูภิรมย์

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน