รับสมัครนักเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าสอบและรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพิ่มเติม

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าสอบและรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพิ่มเติม

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าสอบและรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพิ่มเติม