ข้อมูลโรงเรียน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

แพทย์หญิงฤดีมน สกุลคู
นายกสมาคม

นายสมพงษ์ โสภิณ
อุปนายกสมาคมคนที่ 1

นายชัชวาล ปุณขันธ์
อุปนายกสมาคมคนที่ 2

คุณภัทราภร ใสมรรคา
อุปนายกสมาคมคนที่ 3

นางมะลิ สวรรค์สมบัติ
กรรมการและเหรัญญิก

นางอารยา ขันทอง
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางสาวปัทมสุคนธ์ สุริยวงศ์
กรรมการและประชาสัมพันธ์

นางสาววรรณกานต์ สิงหเสรี
กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางละอองดาว บุญจันทร์
กรรมการและปฏิคม

นางสาวพวงชมพู อยู่งาน
กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม

นางแพรววนิต สกุลคู
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

นางจุรีรัตน์ ดวงหิรัญ
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

นายอำนาจ แก้วดอนรี
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายสวัสดิการ

นายเกษมสาส์น เทียมกัน
กรรมการและนายทะเบียน

นางชลธิชา เปี่ยมการุญรัตน์
กรรมการและเลขานุการ

นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

นายสุทัศน์ จิประพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร