มูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

นางทัศนาพร ทองแสน
ประธานมูลนิธิ

นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี
รองประธานมูลนิธิ

นางเอมอร แก้วมโน
กรรมการ

นางคมคาย นิยะนุช
กรรมการ

นายอัศนี ศรีสุภาพ
กรรมการ

นางอารยา ขันทอง
กรรมการ

นางพิสมัย ไชยรัตน์
กรรมการ

ประกอบ สิทธิสาร
กรรมการ

นางสุจิตรา วัฒนสุข
กรรมการ

นายวินิจ พลพิทักษ์
กรรมการและเหรัญญิก

นายไพศาล พรรณะ
กรรมการและเลขานุการ

นางอาภานี โคตะดี
กรรมการและเลขานุการ

นางศิริรัตน์ จันทระ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก มูลนิธิโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร