เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดย นางเขมจิรา ประทุมชาติ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง งานและพลังงาน รายวิชาฟิสิกส์ 2 รหัสวิชา ว30202 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4